avangard-pressa.ru

ТЕМА № 5 Правове регулювання нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності - Литература

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Вступ

I. Правова охорона наукового відкриття.

II. Правова охорона компонування інтегральної мікросхеми.

III. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

IV. Правова охорона селекційних досягнень.

V. Правова охорона комерційної таємниці

Висновки

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- N 30.- ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- NN 40-44. - ст.356.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. - N 18, N 19-20, N 21-22.- ст.144.

4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року: набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

5. Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»: постанова КМУ від 19.08. 2002 р. № 1183.

6. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII; в редакції Закону України від 09.05.2011 р. № 2938-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. – Заглавие с титул. экрана.

7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. в редакції закону України від 18.12.2008 р. № 689-VI з подальшими змінами та доповненнями.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. – Заглавие с титул. экрана.

8. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V в редакції Закону України від 01.01.2011 р. № 3609-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. – Заглавие с титул. экрана.

9. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III в редакції Закону України від 27.07.2011 р. № 3567-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. – Заглавие с титул. экрана.

10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності вiд 15.04.1994 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступa :http://zakon.rada.gov.ua – Название с титул. Экрана

11. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р. № 2894-III, в редакції Закону України від 12.05.2011 р. № 3325-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. – Заглавие с титул. экрана.

12. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII, в редакції Закону України від 07.10.2010 р. № 2592-VI з подальшими змінами і доповненнями.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. – Заглавие с титул. экрана.

13. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 р. № 3691-XII, в редакції Закону України від 19.10.2010 р. № 2608-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. – Заглавие с титул. экрана.

14. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97, в редакції Закону України від 22.05.2003 р. № 850-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. – Заглавие с титул. экрана.

15. Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях : утв. Постановлением Совета Министров СССР от 21 авг. 1973 г., № 584 // Бюлетень поточного законодавства. – К., 1973. – С. 15–18.

Наукові та навчально-методичні джерела:

1. Цивільне право України: Підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер.- 2010. – 567 с.

2. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробьов та ін.-К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.-1104 с.

3. Капица Ю. Проблемы правовой охраны конфиденциальной информации в Украине / Ю. Капица // Інтелектуальна власність.-2004.-№ 2.-С. 19-29.

4. Дробязко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. [В. С. Дробязко, Р. В. Дроб’язко]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

5. Цивільне право України. Підручник: У 2 т./ За заг. редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К: Юрінком Інтер,2004. – Т.1.- 480 с.

6. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. – Ч. 1. – 692 с.

МЕТА ЛЕКЦІЇ

До права інтелектуальної власності входить також інститут інших об’єктів права інтелектуальної власності, який у юридичній літературі має назву «нетрадиційного». Крім таких об’єктів, які охороняються авторським і патентним правом, а також інститутом засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг, українське законодавство з інтелектуальній власності виділяє такі об’єкти інтелектуальної власності, як наукові відкриття, топографії інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин і породи тварин, а також комерційну таємницю. Ці об’єкти входять в інститут охорони так званих «нетрадиційних» об’єктів інтелектуальної власності.

Базою навчання виступає цивільне законодавство у сфері інтелектуальної власності, загальна теорія права, філософія, історія та інші науки. Це пояснюється насамперед тим, що навчальна дисципліна має за мету не тільки навчити основам інтелектуальної власності, а й оволодівати її понятійним, категоріальним апаратом, основними її здобутками, ознайомлення з її проблемами.

Тож, розглянувши питання необхідності, актуальність та мету вивчення права інтелектуальної власності слід перейти саме до поняття правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності.

ВСТУП

Правової основи для віднесення вищезазначених об’єктів до «нетрадиційних» немає. Введення цього терміна носить умовний характер і відображає певну недостатність правового матеріалу, необхідного для визнання цих об’єктів у якості самостійних і традиційних об’єктів інтелектуальної власності. Їх правовий режим відрізняється від режиму традиційних об’єктів, що охороняються авторським і патентним правом. Особливі права творців таких результатів часто зводяться до визнання їх особистих немайнових прав на створені об’єкти, а також до матеріального стимулювання їхньої діяльності, оскільки нерідко вони не набувають виключного права на їх використання. Проте, віднесення їх прав до інтелектуальної власності має під собою достатні підстави. Ті права, що визнаються чинним законодавством за творцями наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, а також інших об’єктів, мають абсолютний і винятковий характер, тобто характер, властивий інтелектуальній власності. Отже першим питанням нашої лекції виступає «Поняття та ознаки наукового відкриття».